bia asahi

Bia Asahi

Bia Asahi

Ngày: 22-10-2015

Lịch sử bia asahi Nhà máy bia Asahi được thành lập  Osaka vào năm 1889  vào năm 1990, Asahi mua cổ phần 19,9% in nhà máy bia khổng lồ of the Elders Úc IXL mà has become Tập đoàn of […]

Xem tiếp
punkin bia